Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak Irma Pas grafisch ontwerp, gevestigd te 1335 RS Almere aan de Laan der V.O.C. 10

Artikel 1: Definities

a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: Irma Pas grafisch ontwerp.

c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/ of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Irma Pas grafisch ontwerp alsmede op alle overige overeenkomsten, waarbij Irma Pas grafisch ontwerp partij is.

b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3: Offertes

a. Alle door Irma Pas Grafisch Ontwerp verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.

b. Voor zover in de in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen rechten worden ontleend.

c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:

  • hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen;
  • hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen.

b. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.

c. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.

d. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.

Artikel 5: Uitvoering van werkzaamheden

a. Irma Pas grafisch ontwerp spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal Irma Pas grafisch ontwerp de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

b. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Irma Pas grafisch ontwerp mogelijk te maken, zoals het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Irma Pas grafisch ontwerp aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

c. Een door Irma Pas grafisch ontwerp opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

d. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Irma Pas grafisch ontwerp:

  • het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
  • het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de bovenstaande bedoelde mogelijke beschermings-vormen van de opdrachtgever.

e. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtgever zonder tests overgaat tot productie (en dus Irma Pas grafisch ontwerp niet in de gelegenheid wordt gesteld eventuele onvolkomenheden te herstellen) dan ligt het risico en de eindverantwoording bij de opdrachtgever.

f. Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

g. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/ of diensten te geven

Artikel 7: Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Irma Pas grafisch ontwerp, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in EURO.

Artikel 8: Advieswerkzaamheden

a. Irma Pas grafisch ontwerp verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.

b. Irma Pas grafisch ontwerp is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Artikel 9: Exclusiviteit

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Irma Pas grafisch ontwerp geen enkel recht van exclusiviteit op haar diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

Artikel 10: Gebruik klantnamen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Irma Pas grafisch ontwerp namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van Irma Pas grafisch ontwerp

Artikel 11: Auteursrecht

a. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van Irma Pas grafisch ontwerp enig werk van intellectuele eigendom opleveren berust dit eigendom exclusief bij Irma Pas grafisch ontwerp.

b. Irma Pas grafisch ontwerp heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken.

c. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten van opdrachtnemer welke voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is er niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.

d. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassingen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.

e. Opdrachtnemer mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

a. Irma Pas grafisch ontwerp is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 50% van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van Irma Pas grafisch ontwerp, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of aan het einde van de opdracht gefactureerd.

b. Betaling van de facturen van Irma Pas grafisch ontwerp dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

c. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

d. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Door Irma Pas grafisch ontwerp geleverde diensten en producten blijven eigendom van Irma Pas grafisch ontwerp totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Artikel 14: Opeisbaarheid

a. De vorderingen van Irma Pas grafisch ontwerp op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.

b. In de hiervoor genoemde gevallen is Irma Pas grafisch ontwerp bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 15: Reclame

a. Reclames / klachten over werkzaamheden van Irma Pas grafisch ontwerp dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per email (met ontvangstbevestiging) dan wel bij aangetekend schrijven bij Irma Pas grafisch ontwerp te worden ingediend.

b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Irma Pas grafisch ontwerp geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is Irma Pas grafisch ontwerp niet langer verplicht reclames / klachten in behandeling te nemen.

c. Indien een reclame of klacht door Irma Pas grafisch ontwerp wordt erkend zal Irma Pas grafisch ontwerp, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Irma Pas grafisch ontwerp op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

b. Irma Pas grafisch ontwerp dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

c. Irma Pas grafisch ontwerp is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Irma Pas grafisch ontwerp toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Irma Pas grafisch ontwerp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

d. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geƫindigd.

Artikel 17: Annulering

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Irma Pas grafisch ontwerp, gehouden te vergoeden:

  • hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten;
  • hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door Irma Pas grafisch ontwerp in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente.

Artikel 18: Opschorting

a. Irma Pas grafisch ontwerp is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Irma Pas grafisch ontwerp gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 19: Wijziging en ontbinding

a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.

b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.

d. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Irma Pas grafisch ontwerp het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Irma Pas grafisch ontwerp zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Irma Pas grafisch ontwerp, zal Irma Pas grafisch ontwerp in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

f. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Irma Pas grafisch ontwerp extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

g. Voorts is Irma Pas grafisch ontwerp bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

h. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Irma Pas grafisch ontwerp op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Irma Pas grafisch ontwerp de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

i. Irma Pas grafisch ontwerp behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20: Overmacht

a. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Irma Pas grafisch ontwerp gevergd kan worden, is Irma Pas grafisch ontwerp gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

Artikel 21: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Almere bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.

Pin It on Pinterest

Share This